Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Verzekeringsvoorwaarden

 

Verzekeringsvoorwaarden beroepsaansprakelijkheid

Verzekeringsvoorwaarden bedrijfsaansprakelijkheid


 

Cyberaansprakelijkheid en Cyberdekking

 

Cyberdekking

De RB polis voor beroepsaansprakelijkheid kent een ingebouwde dekking voor cyberrisico’s tot een verzekerd bedrag van EUR 25.000. De clausule ALG 963 biedt een dekking voor zuivere vermogensschade en kosten als gevolg van een cyberincident. Dit is een unieke aanvulling die u een basis bescherming biedt tegen de kosten van een cyberincident.

 


Cyberaansprakelijkheid

Daarnaast biedt de polis dekking voor uw aansprakelijkheid als gevolg van schade veroorzaakt door een cybergebeurtenis die niet gekwalificeerd kan worden als een beroepsfout. Bijv. doordat er ongeautoriseerde verwerking van gegevens of dat er een netwerkbeveiligingsfout heeft plaatsgevonden, kan een betrokkene schade hebben geleden en kunt u aansprakelijk worden gesteld. De polis biedt hiervoor dekking tot EUR 250.000.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Wanneer heeft u een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering nodig?

Een ondernemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig als zij advies verzorgt.

  • Verplichtstelling door opdrachtgevers zoals de overheid
  • Voorwaarde lidmaatschap branche- of beroepsvereniging
  • Verplicht gesteld vanuit wetgeving
  • Algemene voorwaarden bieden niet genoeg bescherming
  • Professionals verzekeren hun vermogen tegen beroepsfouten

 

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving

Aan de hand van de hoedanigheidsomschrijving wordt de reikwijdte van de dekking vastgesteld.  Wij onderscheiden de RB Belastingadviseur en de RB Accountant. Het is mogelijk om aanvullende werkzaamheden onder dezelfde polis mee te verzekeren.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om juridische dienstverlening mee te verzekeren, vaak zonder meerpremie. In dit geval dient er een WO Rechten opgeleide jurist in uw onderneming aanwezig te zijn. Mocht u aanvullende werkzaamheden uitvoeren, neem dan contact met ons op.


RB Belastingadviseur

"De gangbare praktijk van een in Nederland gevestigde belastingadviseur voor zover gericht op het Nederlandse belastingrecht (incluis verdragsrecht)."

Voor de hoedanigheid van belastingadviseur hebben wij ook de hoedanigheid van administratiekantoor opgenomen. Hierdoor is de dekking uitgebreider dan de beperkte dekking voor de belastingadviseur alleen.


Accountant

De gangbare praktijk van de accountant AA/RA die is ingeschreven in het accountantsregister van de NBA.

Verzekeraar

 

Voor de RB beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben wij een verzekaar geselecteerd die specifieke voordelen biedt voor RB leden.

 

Chubb

Met een team van professionele acceptanten biedt Chubb innovatieve en op maat gemaakte verzekeringsprogramma's aan voor specifieke branches, zoals voor de belastingadviseur, accountant en financiële instellingen. Daarnaast bieden wij "stand alone" producten, zoals brand-, aansprakelijkheids- en transportverzekeringen voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld metaalbewerkingsbedrijven, multinationale ondernemingen, zorginstellingen, uitgeverijen, moderne hotels, waterleidingbedrijven en de drankenindustrie. Kenmerkend voor deze producten is dat dat deze standaard dekkingen bevatten die ontbreken of zelfs expliciet zijn uitgesloten bij de in de markt algemeen gangbare verzekeringspolissen.

Verder ontwikkelt Chubb samen met bedrijven programma's ter bescherming van hun directie, bestuurders en commissarissen tegen de kosten van procedures voortvloeiend uit bijvoorbeeld directiebesluiten, vermeende fouten, ontslagprocedures en onjuiste informatieverschaffing, maar ook tegen bedrijfsmatige crises als ontvoering en afpersing.

In aanvulling op de verzekeringsdekking bieden wij onze klanten een variëteit aan diensten om hen te helpen potentiële risico's te onderkennen, in kaart te brengen en te verminderen. Van ongevallenverzekeringen tot bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen tot een wereldwijde dekking voor goederen tijdens transport, Chubb biedt bedrijven een ruime keuze aan mogelijkheden zich te verzekeren.


Chubb European Group SE

Marten Meesweg 8-10
3068 AV Rotterdam

Siriusdreef 2
2132 WT Hoofddorp
 

As a company headquartered in France, AEL is supervised by the French Prudential Supervision and Resolution Authority, 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. CEG and AEL are subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority in the UK.

Verzekerde bedragen

 

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is het verzekerde bedrag standaar

EUR 2.500.000,- per aanspraak en EUR 5.000.000,- per jaar.

Het eigen risico is EUR 100,- per aanspraak.


 

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

Voor de beroepsaansprakelijkheid kunt u kiezen uit de verzekerde bedragen

EUR 250.000,- per aanspraak en een of twee maal per jaar
EUR 500.000,- per aanspraak en een of twee maal per jaar
EUR 1.000.000,- per aanspraak en een of twee maal per jaar, enz.

Het is mogelijk om een hoger verzekerd bedrag te kiezen. Neem hiervoor contact met ons op.

Het eigen risico is standaard EUR 1.000,- per aanspraak. Het eigen risico is niet van toepassing op kosten van verweer.

Uitsluitingen

 

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken uitgesloten:

  • voortvloeiend uit of verband houdend met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, enz.
  • in verband met het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen;
  • voor schade geleden door verzekerde zelf, waaronder het honorarium, salaris, voorschotten en onkosten van verzekerde;
  • in verband met inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteurs- en patentenrechten alsmede oneerlijke concurrentie;

Voor wie bestemd?

 

De verzekering is bestemd voor iedere zelfstandige persoon die een onderneming voert (zzp) of onderneming als rechtspersoon. Een Kvk inschrijving is vereist. Zonder Kvk inschrijving (in Nederland) kunt u de verzekering niet aanvragen.

In- en uitloop

 

Inloop

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt eveneens de dekking per einddatum. Gemaakte fouten die na de beëindiging worden ontdekt, ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode zijn dan niet langer verzekerd. Het is daarom verstandig om inloop te overwegen.

Het is mogelijk om één of meerdere jaren inloop-periode te verzekeren. Hiervoor verlangt de verzekeraar een lichte meerpremie. U berekent de inlooppremie in de offerte premieberekening. U kunt de gewenste inloop-periode op het aanvraagformulier aangeven.


Uitloop

Bij bedrijfsbeëindiging is het mogelijk om tegen een bescheiden premie extra jaren uitloop te verzekeren.

In de polisvoorwaarden voor accountants is een onherroepelijk aanbod voor uitloop opgenomen, conform de regels van de NBA. Gedurende 3 maanden na de einddatum van de verzekering geldt het aanbod tot het verzekeren van een uitloopdekking voor een maximumperiode van 2 jaar indien verzekering eindigt als gevolg van opzegging door verzekeraar of staking van de verzekerde beroeps- of bedrijfsactiviteiten.

Verzekerd zijn in dat geval de aanspraken die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking tegen verzekerden zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn aangemeld ter zake van beroepsfouten gemaakt voor de einddatum van de verzekering.

Kenmerken

 

Verzekering voor aansprakelijkheid

De gecombineerde aansprakelijkheidsverzekering voor beroep en bedrijf is afgestemd op de dagelijkse praktijk van de belastingadviseur RB. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld en bestemd voor het RB-belastingadvies- en administratiekantoor. Niet RB-leden kunnen geen gebruik maken van de verzekering.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht. Ofwel dekking voor de aansprakelijkheid van de belastingadviseur ten gevolge van beroepsfouten waardoor een derde (uitsluitend) financiële schade lijdt.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering biedt dekking indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen. Schade aan uw opdrachtgever of derde kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is in deze verzekering meeverzekerd.

Kortom: dekking aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade.​​​​​​​


Keuze hoedanigheid / hoedanigheidsomschrijving

De hoedanigheid bepaalt voor welke werkzaamheden u verzekerd bent. De hoedanigheid staat vermeld op het polisblad.

Let op. Voert u werkzaamheden uit buiten de gangbare activiteiten van de hoedanigheid, dan bent u voor fouten door die werkzaamheden niet verzekerd.

Het is vaak mogelijk om de hoedanigheid uit te breiden. Als arbeidsdeskundige kunt u ook case management voor opdrachtgevers verrichten. Het is dan wel zo plezierig om dit eveneens te laten verzekeren. Vaak is het mogelijk om (neven)activiteiten onder de dekking te laten vallen. Neem voor meer informatie contact met ons op.