CalcTool

Geef hier de update van uw verzekering door.
1
Premie
2
offerte
3
gegevens
4
verklaringen
5
bevestigen
6
overige
Stap 1: Premie
Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de RB belastingadviseur
Bereken hier uw premie. De verzekering is een combinatie van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.
Wat is uw hoedanigheid?
Passende verzekeringsvoorwaarden voor de belastingadviseur RB. U profiteert van een aantrekkelijke premie, zonder op kwaliteit te bezuinigen.
Vraag vrijblijvend uw offerte aan
Vraag een offerte aan en ontvang de offerte per e-mail.
Heeft u eerder een offerte aangevraagd?
Heeft u eerder ingelogd? Wenst u een nieuwe offerte ontvangen op hetzelfde e-mailadres? Log dan in met gebruik van uw e-mailadres en wachtwoord.
e-mailadres
wachtwoord
Bedrijfsgegevens
bedrijfsnaam
straat
huisnummer
toevoeging
postcode
plaats
telefoonnummer
KvK-nummer
rechtsvorm
Contactgegevens
aanhef
voornaam
voorletters
tussenvoegsel
achternaam
mobiel nummer
e-mailadres
wachtwoord
wachtwoord (nogmaals)
beveiligingsvraag
beveiliging antwoord
Postadres
adres en postadres zijn hetzelfde
Bent u RB-lid?
Bent u lid van een andere beroepsvereniging(en)?
Zijn er op uw opdrachten leveringsvoorwaarden van toepassing?
Maakt u gebruik van onderaannemers?
Voert u werkzaamheden in het buitenland uit?
Verricht u werkzaamheden als interim manager?
Acceptatievragen
Is de onderneming of de vroegere onderneming van u in het verleden een aansprakelijkheidsverzekering opgezegd of geweigerd?
Is de onderneming of een van de directeuren, firmanten en/of bestuurders in het verleden aansprakelijk gesteld voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten en zijn hieruit schadebetalingen voortgevloeid?
Is de onderneming, of de vroegere onderneming van u betrokken geweest bij een surseance van betaling of faillissement?
Zijn er lopende aanspraken of zijn omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot een aanspraak tot schadevergoeding?
Zijn er feiten en/of omstandigheden te melden ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de persoon van aanvrager en/of verzekerde, die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn?
Beantwoordt u een of meer van deze vragen met ja?
Strafrechtelijk verleden
Bent u, of is een ander, die als verzekerde een belang bij deze verzekering krijgt, in de periode van acht jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag in aanraking geweest met politie, justitie of de strafrechter?
Indien dit het geval is dient u hierna op grond van artikel 7:928 BW mededeling te doen van de feiten die binnen de afgelopen acht jaar tot strafrechtelijke vervolging hebben geleid. Onder strafrechtelijke vervolging zijn begrepen het verhoor als verdachte van een strafbaar feit, in verzekeringstelling, bewaring, voorlopige hechtenis, sepot, schikking met de Officier van Justitie, vrijspraak en strafrechtelijke veroordeling tot straf of een maatregel.
Heeft u verder nog iets mee te delen dat voor ons in verband met de beoordeling van het risico en van de persoon van de verzekerden van belang kan zijn?
Beantwoordt u een of meer van deze vragen met ja?
Slotverklaring
U bevestigt, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat u mededeling hebt gedaan van de feiten die voor ons van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als de persoon van de verzekeringnemer en/ of verzekerden.
Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.
Verklaring onbekendheid met aanspraken of omstandigheden inzake een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. Ondergetekende verklaart namens verzekeringnemer als aanvrager van de verzekering - na hiernaar gedegen onderzoek te hebben gedaan onder de verzekerden tot welke de verzekering zich uitstrekt - niet bekend te zijn met enige aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een aanspraak
Onder een aanspraak wordt in ieder geval verstaan een vordering van een derde jegens verzekerde(n) tot vergoeding van schade. Onder een omstandigheid wordt in ieder geval verstaan een feit, voorval, gebeurtenis, fout, etc. waaruit een aanspraak - of de mogelijkheid van een aanspraak - kan worden afgeleid
Deze verklaring vormt, tezamen met de overige aan de verzekeraar verstrekte informatie, de grondslag voor de aangevraagde verzekeringsovereenkomst.
Akkoordverklaring
Verzekering voor beroepsaansprakelijkheid
Uw aanvraag samengevat:
Bedrijfsnaam
-
Hoedanigheid
Jaaromzet
Verzekerd bedrag beroepsaansprakelijkheid
€ 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar
Eigen risico beroepsaansprakelijkheid
€ 1.000
Verzekerd bedrag bedrijfsaansprakelijkheid
-
Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid AVB
-
inloop
Dekkingsgebied
-
Premie
Uw jaarpremie
€ 0,00
Administratiekosten
Assurantiebelasting (21%)
€ 0,00
Uw premie wordt
€ 0,00
U heeft alle gegevens ingevuld. De uiteindelijke premie kan licht afwijken vanwege administratiekosten en betalingsvoorkeuren. Bevestig hier uw aanvraag. U ontvangt per e-mail het voorstel.
Wenst u de verzekering of eerst een offerte aan te vragen?
uw jaarpremie:
Minimum premium
€ 0,00
Beantwoord een paar vragen en bereken direct uw premie.